Engels en internationalisering

Engels

Op OBS de Veldrakker bieden wij Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels aan vanaf groep 1, met een doorgaande lijn t/m groep 8.
Om kwaliteit meetbaar te maken en om toe te werken naar officiële certificering van de geaccrediteerde keurmerkinstantie Earlybird, gebruiken wij de Landelijke Standaard vvtoE als raamwerk voor kwaliteit. Alle vvto specifieke elementen zijn daarin opgenomen: opbrengsten/resultaten, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg en randvoorwaarden.
De standaard definieert de einddoelen vvto die in groep 8 moeten zijn behaald en waar in een consistente ononderbroken leerlijn vanaf groep 1 naar toe is gewerkt.

Zo krijgen de leerlingen vanaf groep 1 al 60 minuten Engels per week. In de bovenbouw komen daar geleidelijk meer minuten per week bij. Deze lessen verzorgen de leerkrachten met behulp van een Engelse methode (Join in), aangevuld met (prenten)boeken uit onze Engelse bibliotheek of spelletjes uit onze Engelse spellenkast.
Daarnaast staan ook CLIL-projecten steeds vaker op het rooster (CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, waar in een project zowel vakinhoudelijke doelen als taaldoelen gesteld worden. Dit kan dus een project zijn waarin andere vakgebieden tegelijkertijd met het Engels worden aangeboden).
Ook laten we onze leerlingen in alle groepen internationaal samenwerken met leeftijdsgenootjes uit een ander land. Dit doen wij middels eTwinning: de online community voor leerkrachten in Europa. Leerkrachten leggen contact met een collega in het buitenland en ontwerpen een project voor hun leerlingen. Dit voeren de leerlingen online uit, in de veilige leeromgeving vanuit hun klas. De voertaal is veelal Engels, maar hier is ook ruimte voor meertaligheid: we benutten alle talen om de communicatie te stimuleren, maar ook omdat wij thuistalen een plek willen geven in ons onderwijs. Wij werken hierbij ook aan interculturele competenties, die onder de internationale competenties vallen. Deze hebben betrekking tot houding, kennis en vaardigheden die wij onze leerlingen als wereldburgers willen meegeven.
Indien mogelijk nemen wij leerlingen in de bovenbouwgroepen mee op fysieke uitwisseling. In het verleden hebben wij subsidie mogen ontvangen vanuit Erasmus+ om dit te bekostigen.
Met digitale en fysieke uitwisseling proberen wij een betekenisvolle ervaring te geven aan onze leerlingen én leerkrachten: we leren een taal immers door én om deze te gebruiken!

Na acht jaren Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels nemen wij "Xpress Yourself" af: de eindtoets vvto Engels binnen Stichting ROBIJN, waarbij de leerlingen voor alle vaardigheden mogen laten zien met welk niveau ze doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dit gaat om Reading, Listening, Writing and Speaking. Deze toetsen zijn ERK gerelateerd, waardoor de school binnen het Voortgezet Onderwijs waar de leerling naartoe gaat ook kan zien waar de leerling per vaardigheid staat. Het is vooral voor de leerlingen een feestelijke afsluiting met een heus certificaat.

Engels 2